Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Smart Heart. De dienstverlening bestaat uit loopbaancoaching, outplacement en begeleiding bij burn-out en cliënten met persoonlijke ontwikkelvragen.

Artikel 1.  Dienstverlening

 1. De dienstverlening kan zowel werkzaamheden betreffen op uur basis of voor een vaste vergoeding of vast tarief.
 2. Wanneer de dienstverlening door Smart Heart op uur basis wordt verricht, worden de daadwerkelijk bestede uren in rekening gebracht.
 3. Wanneer de dienstverlening door Smart Heart tegen een vaste vergoeding wordt verricht, worden hierover voorafgaand aan de opdracht afspraken gemaakt.
 4. Voor de aanvang van de werkzaamheden zal Smart Heart een schriftelijke opdrachtbevestiging opstellen, die door de opdrachtgever voor akkoord getekend dient te worden geretourneerd. Bij herhaalopdrachten kan een mondelinge bevestiging van de overeengekomen opdracht en honorering volstaan.
 5. Smart Heart behoudt zich het recht voor gemaakte reis-, verblijfs-, kantoor- of materiaalkosten, voor zover deze het gebruikelijke overstijgen, afzonderlijk in rekening te brengen. Smart Heart verplicht zich hierover schriftelijk verantwoording af te leggen aan de opdrachtgever.

Artikel 2. Kwaliteit

 1. Smart Heart zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Bij opdrachten op het gebied van loopbaanbegeleiding houdt Smart Heart zich aan de gedragscode van het NOLOC, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals. Deze code is terug te vinden op www.noloc.nl.
 3. Smart Heart is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer Smart Heart is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid kenbaar hoorde te zijn.

Artikel 3.  Wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Wijzigingen in opdrachten zijn slechts bindend indien deze wijzigingen door Smart Heart zijn aanvaard.
 3. Indien beide partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip voor voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Smart Heart zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 4.  Annulering

 1. De cliënt dient 24 uur van tevoren de afspraak te wijzigen of af te zeggen anders wordt de sessie in rekening gebracht.
 2. Bij outplacementtrajecten dient de opdrachtgever een met Smart Heart gesloten overeenkomst of geplande sessie binnen zes werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden annuleert is de opdrachtgever van rechtswege een direct opeisbare, en niet voor verrekening vatbare, vergoeding verschuldigd van 50% van het geoffreerde bedrag. Bij annulering van de afspraak op de dag zelf is de opdrachtgever 100% van het geoffreerde bedrag verschuldigd.

Artikel 5.  Klachtenregeling

 1. Klachten dienen per omgaande en uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van het gebrek, per aangetekend schrijven aan Smart Heart kenbaar te worden gemaakt. In dit schrijven staan minimaal de aard van de klacht c.q. het gebrek, hoe het is geconstateerd alsmede de oorzaak ervan vermeld.
 2. De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen en op de hiervoor aangegeven wijze heeft gereclameerd en zij MD-act niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 6.  Vertrouwelijkheid

 1. De gesprekken met de belanghebbende zijn van vertrouwelijke aard en er geldt geheimhouding. 
 2. De coach houdt alle informatie die hem/haar eenzijdig van de kant van een opdrachtgever en/of een cliënt ter kennis komt geheim en maakt van die informatie uitsluitend gebruik voor zover de goede uitvoering van de hem opgedragen taak dat vereist en voor zover het gebruik daarvan hem niet uitdrukkelijk is ontzegd. 
 3. De coach behandelt alle informatie van de zijde van de opdrachtgever en/of cliënt die hem ter kennis komt, en waarvan vaststaat dat deze bekend is bij alle betrokken partijen, als vertrouwelijk. 
 4. De coach is niet gehouden geheimhouding in acht te nemen als hij gegronde redenen heeft om te menen dat het doorbreken van de geheimhouding het enige en laatste middel is om direct gevaar voor personen te voorkomen, dan wel wanneer hij door wettelijke bepalingen of een rechterlijke beslissing daartoe wordt gedwongen. Als te voorzien is dat een dergelijke situatie zich kan voordoen, stelt het lid de betrokkene ervan op de hoogte dat hij in dat geval genoodzaakt kan zijn de geheimhouding te doorbreken, tenzij door een dergelijke mededeling acuut gevaar voor hemzelf of derden kan ontstaan. Voor meer informatie over de gedragscode kunt kijken op www.noloc.nl

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen voor aanvang van het traject. Of anders afgesproken 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde bedrag naar bankrekeningnummer NL 50 RABO 0303459387 ten name van L.C. Mijnlieff, onder vermelding van het factuurnummer. Na deze termijn treedt verzuim van rechtswege in.